Yazılım

Davranış Analizi ve Testi (BATS)

BATS Sesdyn'in en son yazılım ürünüdür. Türkçe detaylar yakında burada duyurulacaktır. Güncel içerik için İngilizce sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Projenin web sayfasına gitmek ve en son sürümünü indirmek için tıklayın.için tıklayın.

 

Model Geçerliliği Yazılımı (BTS)

BTS, dinamik sistem modellerinin davranış (çıktı) geçerliliğini değerlendirmek için bir yazılımdır. Yazılım, tipik dinamik davranış öğelerini (eğim, ortalama, standart sapma, periyod, faz farkı, vb) ölçmek amacıyla çeşitli istatistiksel/grafiksel araçlardan oluşmaktadır. Önce model davranışının ve gerçek verilerin bu ölçümleri ayrı ayrı hesaplanmakta sonra da model ölçümleri ile gerçek ölçümler birbirleriyle karşılaştırılmaktadır.

Bilgisayarınıza indirmek için tıklayın.

 

Model Geçerliliği Yazılımı II (BTS-II)

BTS-II, önceki BTS yazılımının geliştirilmiş yeni versiyonudur. Bu yeni versiyon önceki versiyondakilere ek olarak yeni bir takım araçlar içermektedir. Her ne kadar BTS-II'yi tavsiye etsek de, bu versiyonun halen bir beta versiyonu olduğunu belirtmek isteriz. Bu nedenle yazılımın bazı özellikleri bazı platformlarda beklenmedik hataların oluşmasına neden olabilir. Ayrıca yazılımın kullanıcı kılavuzu ve yardım bölümü henüz tamamlanabilmiş değildir.

Bilgisayarınıza indirmek için tıklayın.

 


İlgili Dersler

IE 550 - Sosyo-Ekonomik Sistemlerin Dinamiği

Bu ders, bilgisayarlı benzetimi deneysel bir ortam olarak kullanarak sosyoekonomik problemlerin dinamiklerini araştırır ve inceler. Dersin iki tane geniş çaplı amacı vardır: İlki, dinamik system yaklaşımını ve system benzetimini, karmaşık ve dinamik sosyo-ekonomik problemleri anlama ve bunların üzerinde çalışma yöntemi olarak öğrenmek. Öğrenciler stok ve akış kavramlarını, pozitif ve negatif geri bildirim döngülerini, yapı ve nedensellik döngüsü şemaları ve çeşitli tipik davranış biçimlerini öğrenecekler. Dersin ikinci amacı ise öğrencileri çeşitli gerçek sosyo-ekonomik durumlarla yüzleştirmek ve sistem yaklaşımının ve benzetimin bu tarz problemleri çözmekte nasıl kullanılacağını göstermektir. Ders boyunca bir sistem benzetim yazılımı yoğun bir şekilde kullanılacaktır.

Dersi veren: Yaman Barlas (Güz 2014, Güz 2013, Güz 2012, Güz 2006, Güz 2005, Güz 2004, Güz 2003, Güz 2002, Güz 2001, Güz 1999), Ali Kerem Saysel (Güz 2007), Hakan Yaşarcan (Güz 2010, Bahar 2010)
 

IE 602 - Dinamik Sistem Modellemesi ve Analizi

Sistem kavramları; sistem yaklaşımında kullanılan temel nicel teknikler; bilgisayarların modellemede kullanımı, endüstriyel dinamikler, ekonometrik modelleme; seçilmiş büyük çaplı sistemler üzerine vaka incelemeleri.

Dersi veren: Gönenç Yücel (Bahar 2014), Yaman Barlas (Bahar 2007, Bahar 2006, Bahar 2005, Bahar 2004, Bahar 2003, Bahar 2002, Bahar 1999)
 

IE 533 - Sistem Kuramı

Bu ders, sistem teorisinin felsefesi, bilimi ve araçları üzerine olup karmaşık sistemlerin dinamik modellenmesi ve incelenmesinde kullanılan çeşitli matematiksel ve yarı-matematiksel tekniklerin altını çizer. Sosyo-ekonomik, yönetimsel ve diğer yaşayan sitemlerden örnekler modellenip tartışılır. Düşük dereceli ve doğrusal sistemler başta temel kavramları tanıtmak için kullanılır; ancak gerçekçi, doğrusal olmayan ve zaman gecikmeli karmaşık modeller sonlara doğru özellikle vurgulanır. Öğrenci projeleri ve diğer ödevler derste önemli bir rol oynar. Benzetim yazılımı büyük çaptaki modellerin incelenmesinde kullanılır.

Dersi veren: Hakan Yaşarcan (Bahar 2014, Bahar 2013, Bahar 2012), Yaman Barlas (Bahar 2011, Bahar 2009, Bahar 2008)
 

IE 58C - Sistem Dinamiğinde Özel Konular

Bu ders, sistem dinamiğinde seçilmiş ileri seviye konular üzerine bir tür özel tasarım bir derstir. Ders iki kısımdan oluşur: i- model oluşturma, geçerleme, duyarlık ve politika analizi, ii- karmaşık doğrusal olmayan sistemleri de içermek üzere dinamik sistemlerin incelenmesinde kullanılan bazı matematiksel ve yarı-matematiksel teknikler. Öğrenci projeleri, sunumları ve diğer ödevler derste büyük rol oynar.

Dersi veren: Yaman Barlas (Bahar 2010)
 

IE 489 - Sistem Bilimine Giriş

Bu ders, sistem bilimi sistem mühendisliğine temel bir giriş yapar. Sistem bilimiyle ilgili belli başlı kavramlar, felsefeler ve sistem biliminin tarihsel gelişimi incelenir. Birbiri ile benzeşen sistemler öncelikle elektriksel, hidrolik ve mekanik örnekler üzerinden anlatılır. Ardından, sistemler arasındaki benzeşim endüstriyel, sosyo-ekonomik ve yönetimsel modelleme örnekleri üzerinden genelleştirilir. Doğrusal dinamik sistemlerin analizi için kullanılan araçlar tekrar edilir. Doğrusal olmayan sistemler ve onları matematiksel olarak çözmenin zorlukları ele alınır. Denge ve kararlılık analizleri yapılır. Büyük ölçekli, gecikmeli, doğrusal olmayan dinamik sistemlerin analiz edilebilmesi için benzetim yöntemleri ve yazılımları incelenir.

Dersi veren: Yaman Barlas (Bahar 2015, Bahar 2014, Bahar 2013, Bahar 2012)
 

IE 484 - Benzetim Oyunları ve Karar Deneyleri

Amaç, dinamik karar verme ortamlarında insan performansını etkileyen etmenleri incelemek için karar deneylemesinin problemlerini, ilkelerini ve pratiğini benzetim temelli bir yöntem olarak öğretmektir. Dinamik karmaşıklık kavramı ve dinamik karar verme çalışmalarındaki etki unsurları işlenir. Sistem düşüncesi ve benzetim için araçlar, nedensellik döngüsü oluşturma, stoklar, akışlar ve bunların dinamikleri tanıtılır. Öğrenciler, dinamik benzetim modellerinin tek ve çok kullanıcılı (ağ) oyunlarını nasıl geliştireceklerini öğrenirler. Ayrıca, uygun oyun özelliklerini (görev yapılarını) belirlemeyi, deneysel tasarım yaratmayı ve kontrollü deneyler yapmayı ve deney sonuçlarını analiz etmeyi ve yorumlamayı öğrenirler. Ders boyunca bilgisayar laboratuvarında öğrenciler iklim değişimi, yenilenebilir kaynakların yönetimi, çevre kirliliği, yabani hayat yönetimi ve benzeri konuları ele alan benzetim oyunlarıyla yapılan birtakım deneylere katılırlar. Uygulamalar genellikle çevresel problemlere odaklanır; ancak iş yönetimi ve ekonomi ile ilgili birçok konuyu da potansiyel olarak kapsar. Öğrencilerin sistem düşüncesi, benzetim oyunları ve karar deneylemesi konularında beceri geliştirmeleri beklenir.

Dersi veren: Ali Kerem Saysel (Güz 2012, Güz 2011, Güz 2010, Güz 2009, Güz 2008, Güz 2006, Güz 2005)

 

IE 59C - Politika Analizi Amaçlı Modellemede Özel Çalışmalar

Dersi veren: Gönenç Yücel (Güz 2012)
 

IE 59A - Endüstri Mühendisliğinde Özel Çalışmalar

Dersi veren: Hakan Yaşarcan (Güz 2009)
 

ESc 577 - Çevresel Dinamikler için Sistem Modellemesi

Amaç dinamik modelleme ve çevresel sistemlerin temellerini, dinamik olarak karmaşık çevresel sorunlar ve kaynak sorunlarına odaklanarak tanıtmaktır. Bu ders, çevresel sistemlerin yönetimi, sistem incelemesi ve bilgisayarda benzetim ile ilgilenen doğa bilimleri, mühendislik ve sosyal bilimler altyapısına sahip tüm öğrencilere açıktır.

Dersi veren: Ali Kerem Saysel (Güz 2013, Güz 2012, Güz 2011, Güz 2010, Güz 2009, Güz 2008, Güz 2007, Güz 2006)
 

ESc 578 - Sürdürülebilir Kalkınma için Sistem Modellemesi

Bu ders “Sistem Dinamiği Yöntemi”nin “Sürdürülebilir Gelişim” kavramı ile ilintili çeşitli problemler üzerine uygulamalarını konu alan bir dizi seminerden oluşur. Ders, teknik ve işlevsel anlamda “doğal ve üretilmiş sermaye birikiminin yeterli olacak ve şu anda var olandan nitel ve nicel anlamda daha az olmayacak şekilde nesiller arası aktarımı” hakkındadır. Sistem dinamiğinin dinamik ve uzun vadeli sorunlara odaklanışı, model kavramsallaştırılmasında kapalı döngü düşüncesi ve stok-akış kavramları, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik konularının analizinde faydalı olmayı vadediyor.

Dersi veren: Ali Kerem Saysel (Bahar 2014, Bahar 2013, Bahar 2012, Bahar 2011, Bahar 2010, Bahar 2007, Bahar 2006)
 

 


Mesaj ve Tartışma Grupları

Uluslararası Sistem Dinamiği Forumu

Uluslararası SD forumuna katılmak için gerekli bilgileri burayı tıklayarak elde edebilirsiniz.

 


Bağlantılar